આપ ના ફાટી ગયેલા / ફાટવા આવેલા GR નો બેકઅપ DVD સ્વરૂપે તથા A3 સાઈઝ ની ડુપ્લીકેટ બુક માં મેળવવા માટે સંપર્ક કરો.                           Get Your Mutilated / Ripped / Broke out and very old GR book fully digitize with Soft copy Back-up in DVD and Hardcopy Back-up in A3 size Duplicate GR Book.
અમે આપની શાળાના અમૂલ્ય GR ને ડીજીટાઈઝ કરી તેનો બેકઅપ DVD Digital સ્વરૂપે સરળ, સુરક્ષિત અને લાંબા સમય સુધી સચવાઈ રહે તે મુજબ મેનેજ કરી આપીશું. આપના કોમ્પુટરમાં સર્ચ એન્જીન સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી આપીશુ જેથી આપ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની માહિતી અમુક ક્ષણોમાંજ શોધી શકો છો. કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર હાથથી લખેલા GR ની જ ઓરીજીનલ ઈમેજ દેખાશે અને તેની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકાશે. સાથે A3 સાઈઝની ડુપ્લીકેટ સ્પાયરલ બાઈન્ડીંગ બુક પણ બનાવી આપીશું. તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો અને GR તે લગતી તમામ મુશ્કેલીઓમાંથી હંમેશને માટે મુક્તિ મેળવો. અમે આપની શાળાના અતિ જુના ફાટી ગયેલા/ફાટવા આવેલા અને જર્જરીત થઇ ગયેલા GR ને પણ ડીજીટાઈઝ કરી આપીશું.

Double Backup Model

 

આપના કોમ્પ્યુટરની હાર્ડડિસ્કમાં સર્ચ વ્યવસ્થા ઈનસ્ટોલ થશે. જેથી આપ વિદ્યાર્થીનું નામ, પિતાનું નામ, અટક કે પછી જન્મતારીખ નાખી જે તે વિદ્યાર્થીના જીઆરની પ્રતિકૃતિ કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર જોઈ શકશો. કોમ્પ્યુટર પરથી જ જીઆર ના પેજની પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકાશે.

Search Facility Model

 

શાળાના અમૂલ્ય GR ને ડીજીટાઈઝ (નવીનીકરણ) કરાવવાના અમૂલ્ય ફાયદાઓ…

 • વિદ્યાર્થીની માહિતી DVD સ્વરૂપે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે.
 • ડુપ્લીકેટ GR બુકનો ઉપયોગ કરી અસલ GR બુક ને લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે.
 • સોફ્ટવેર દ્વારા તુરંતજ વર્ષો જુના GR રેકોર્ડને અમુક ક્ષણોમાંજ શોધી શકાય છે.
 • સ્કેન કરેલા અસલ GR ની કોપી DVD સ્વરૂપે ગમે ત્યાં લઇ જઈ શકાય છે.
 • GR No. અને વિદ્યાર્થીની વિગત શોધવાની જંજટમાંથી હંમેશને માટે મુક્તિ મેળવી શકાય છે.
 • કોમ્પુટર સ્ક્રીન પર રહેલ અસલ GR ઈમેજની કલર તેમજ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ પ્રિન્ટ કાઢી શકાય છે.
 • આપ જે વિદ્યાર્થીને LC આપો છો તેની નોંધ સોફ્ટવેરમાં પણ કરી શકાય છે.
 • સોફ્ટવેર દ્વારા આપ જે તે વિદ્યાર્થીના બોનાફાઈડ સર્ટીફીકેટ / જન્મના દાખલાની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકાય છે.

 

GR સર્ચ એન્જીન સોફ્ટવેરમા મળતી સવલતો…

 • સોફ્ટવેરમાં પર્સનલ યુઝર આઈડી (લોગીન આઈડી) અને પાસવર્ડ સેટ કરી શકાય છે.
 • GR No., વિદ્યાર્થીનું નામ, પિતાનું નામ, અટક અને જન્મ તારીખ પરથી વિદ્યાર્થીની સંપૂર્ણ વિગત શોધી શકાય છે.
 • અસલ GR ની સ્કેન ઈમેજ કોમ્પુટર સ્ક્રીન પર જોઈ શકાય છે જેથી અસલ GR જોવાની જરૂર રહેતી નથી.
 • અસલ GR ની કલર સ્કેન ઈમેજને મોટી (ઝૂમ ઇન) અને નાની (ઝૂમ આઉટ) કરી શકાય છે અને દૂરબીનની મદદથી ઈમેજને મોટી કરી વધુ સારી રીતે જોઈ શકાય છે
 • અતિ જુના અને જર્જરિત થઇ ગયેલા અસલ GR ની કલર સ્કેન ઈમેજને બેસ્ટ કલર, બ્લેક & વ્હાઈટ, ગ્રે સ્કેલ વગેરે જેવા ઓપ્શનની મદદથી ખરાબ GR એન્ટ્રીને પણ ખુબજ સારી રીતે જોઈ શકાય છે.
 • અસલ GR ની કલર સ્કેન ઈમેજને અલગ અલગ ચાર રીતે બ્લેક & વ્હાઈટ કરી પ્રિન્ટ પણ લઇ શકાય છે.
 • અસલ GR ની સ્કેન ઈમેજની PDF, JPG, TIFF ફાઈલ ઈ-મેઈલ કરી શકાય છે અને પેનડ્રાઈવમા પણ લઇ શકાય છે.
 • સોફ્ટવેરની મદદથી જે તે વિદ્યાર્થીના બેનાફાઇડ સર્ટીફીકેટ / જન્મના દાખલાની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકાય છે.
 • કોઈ વિદ્યાર્થી જયારે LC લેવા આવે ત્યારે સોફ્ટવેરમાં LC નંબર અને LC આપ્યા તારીખની નોંધ પણ કરી શકાય છે.

 

ખુબજ નજીવા ખર્ચે આપના ઓરીજીનલ GR નુ નવીનીકરણ કરાવો.

 • આપના અમુલ્ય અને ઓરીજીનલ સ્કુલ GR ને લાંબા સમય સુધી સાચવવો ખુબજ જરૂરી છે.
 • શાળાના અમુલ્ય GR ને કુદરતી હોનારતો જેવીકે ભૂકંપ, વરસાદ, પુર, વાવાઝોડુ અને કૃત્રિમ હોનારતો જેવીકે પાવર શોર્ટશર્કિટ થવુ, આગ લાગવી, GR ખોવાઈ જવો, ફાટી જવો, જર્જરિત થઇ જવા જેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા તેનો ડીજીટલ બેકઅપ લેવો અત્યંત જરૂરી અને હિતાવહ છે.
 • કોમ્પુટર સ્ક્રીન પર GR ની ઓરીજીનલ ઈમેજ દેખાશે, જેથી એન્ટ્રીમાં ભૂલ થવાની શક્યતા રહેતી નથી.
 • જુના ફાટેલા અને જર્જરિત થઇ ગયેલા GR બુકને બુક સ્કેનરની મદદથી સોફ્ટવેર દ્વારા સ્કેન કરી તેનો બેકઅપ DVD સ્વરૂપે તથા સ્કેન રેકર્ડ પરથી A3 સાઈઝની ડુપ્લીકેટ GR બુક સ્પાઈરલ બાઈન્ડીંગ સાથે મળશે.
 • અમે ગમે તે પ્રકારના અતિ જુના ફાટેલા અને જર્જરિત થઇ ગયેલા સ્કુલ GR ને ડીજીટાઈઝ કરવા સક્ષમ છીએ.
 • અમોએ ૧૫૦ વર્ષથી પણ વધારે જૂની શાળાના GR નુ સંતોષકારક નવીનીકરણ કરેલું છે.
 • અમારી કંપનીને ૭૦૦થી પણ વધુ શાળાનું કામ અને ૩૦ લાખથી પણ વધારે GR રેકોર્ડનું સંતોષકારક નવીનીકરણ કરવાનો અનુભવ છે. વધુ માહિતી માટે આજેજ અમારો સંપર્ક કરો.

  Get Your Mutilated/Ripped/Broke out and very old GR book fully digitize with Soft copy Backup in DVD and Hardcopy Backup in A3 size Spiral Binding Duplicate GR Book. You can see the Original Hand written image of GR on your Computer screen as well.

  Double Backup Model

   

  We will install Search facility software in your computer so that you can search Student’s name, Father’s name, Surname and Birth date and you can see the students original GR entry on your computer screen. You can also take print out of that GR entry on your printer.

  Search Facility Model

  તો આપના જુના અને ફાટી ગયેલા જીઆર (વય પત્રક) નુ નવીનીકરણ કરાવો અને જીઆર (વય પત્રક) ની જંજટમાંથી મુક્તિ મેળવો.

  Amit Shah (Manager)
  Mobile : 8000119955
  Email : bdm@info-kin.com

  Khushbu Gandhi (Co-Founder)
  Mobile :
  9925022003
  Email : 
  khushbu@info-kin.com

  Kintan Gandhi (Technical Query)
  Mobile : 9825205539
  Email : kintan@info-kin.com

   

  અમો એ સંતોષકારક ૭૦૦ થી પણ વધુ શાળાનું કામ અને ૩૦ લાખથી પણ વધારે
  GR રેકોર્ડ નું નવીનીકરણ કરેલ છે.

  Quick Facts & Figures

  Year's Experience

  OMR Sheet Scan per Month

  School Result Generated

  KYC per Month

  Turnkey Projects

  Laser Printing per Month

  Document Scan per Month

  %

  Client Satisfaction

  × How can I help you?